Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2021

15-09-2021 15:04

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LA BẰNG


THÔNG BÁO

Về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã

- Các Ông (Bà) Trưởng xóm

 

Thực hiện công văn số: 1696/UBND-TNMT ngày 14/9/2021 của UBND huyện Đại Từ về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

Theo quy định tại Điều 52, Luật Đất đai 2013 thì căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp xã để trình báo cáo lên huyện. Vì vậy UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xóm thực hiện các nội dung sau:

1.Tiến hành họp xóm, thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đăng ký kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất cho năm 2022. (Có phụ biểu hướng dẫn hồ sơ đăng ký kèm theo)

2. Các đơn vị, cơ quan trên địa bàn xã có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 phải thực hiện đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất  cho  năn 2022.

3. Các cơ quan, đơn vị, hộ dân, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải có:  đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, trong đơn ghi rõ số thửa và diện tích cần chuyển đổi; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4.Diện tích đất có nhu cầu chuyển đổi phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và quy hoạch nông thôn mới.

Thời gian đăng ký (nhận đơn) chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị , hộ gia đình, cá nhân từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 21/09/2021. Nộp tại Phòng làm việc một cửa UBND xã La Bằng ( nộp cho đồng chí Cán bộ địa chính).

Trên đây là Thông báo về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND xã La Bằng, yêu cầu các Ông (Bà) Trưởng xóm tiến hành họp xóm và thông báo rộng rãi trên cụm loa của xóm để các hộ dân biết và thực hiện đúng như thông báo. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc báo cáo trực tiếp với UBND xã để kịp thời giải quyết./.

                      Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                       -Đảng ủy-UBND xã

                       - Lưu VPUB

 

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày  14  tháng  9  năm 2021  của UBND xã La Bằng)

1. Đối với các hộ dân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ( chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng chè) hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ( trong đơn ghi rõ số thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích xin chuyển mục đích theo GCNQSD đất đã cấp): 4 bản

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản gốc và 03 bản phô tô công chứng

- Giấy chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất: photo 03 bản công chứng

- Sổ hộ khẩu: 02 bản phô tô công chứng

2. Đối với Nhà văn hóa các xóm:

Đề nghị các ông, bà Trưởng xóm có Nhà văn hóa xóm xây dựng trên đất do các hộ dân hiến đất tổng hợp danh sách để hướng dẫn các hộ dân làm thu tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (để cấp GCNQSD đất cho Nhà văn hóa xóm).

3. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 đăng ký với UBND xã.

Chú ý:

- Các thửa đất xin chuyển mục đích phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của xã.

- Người làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người đứng tên trong GCNQSD đất.

Bế Hoàng
labang.daitu.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 7757868